Popularna gra Snejk powraca! Codziennie do wygrania niesamowite nagrody.
Login:
Hasło:
§1 Postanowienia ogólne

1.Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z rozrywkowego serwisu internetowego snejk.pl oraz warunki i zasady uczestnictwa w oferowanej przez serwis internetowej grze zręcznościowej. Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym serwisu www.snejk.pl

2. Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

a) Serwis - „Serwis Internetowy” - oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.snejk.pl, wraz z treściami znajdującymi się na niej przeznaczonymi do korzystania przez Użytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

b) Użytkownik – zarejestrowana pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z serwisu snejk.pl, która pomyślnie przeszła procedurę rejestracyjną i uzyskała pełny dostęp do usług oferowanych przez serwis.

c) Rejestracja – prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, akceptacja regulaminu Serwisu oraz potwierdzenie rejestracji drogą elektroniczną, czyli wykonanie wszelkich czynności stanowiących procedurę rejestracyjną oraz uzyskanie dostępu do usług oferowanych przez Usługodawcę na portalu.

d) Gra – internetowa zabawa zręcznościowa dostępna w serwisie www.snejk.pl , której celem jest uzyskanie jak największej ilości punktów przez jej uczestników. Uczestnikami mogą być wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy serwisu.

e) Kredyt – odpłatna forma dostępu do jednorazowego uczestnictwa w Grze. Każdy Użytkownik, który wykupi dostęp do Gry w formie Kredytu, ma prawo do gry o nagrody oferowane w Serwisie. Dla celów przeliczeniowych tegoż Regulaminu stosuje się zasadę, iż 1 (jeden) Kredyt jest równy 1 (jednej) Grze.

f) Nagrody – dla Użytkowników, którzy wykupili dostęp płatny do serwisu Usługodawca przewidział możliwość zdobycia nagrody rzeczowej, doładowania kart Pre-Paid oraz dodatkowych pakietów Kredytów o których dostępności Usługodawca będzie informował na stronie Serwisu. Nagroda jest przyznawana Użytkownikowi, który według Rankingu uzyskał najlepszy wynik w grze w danym dniu oraz w danym miesiącu.

g) Ranking – zestawienie najlepszych 5 (pięciu) wyników, które osiągnęli Użytkownicy w Grze. Zestawienie wyników jest jawne i będzie publikowane na stronie Serwisu.

3. Zgodnie z § 4 art. 384. Kodeksu Cywilnego Usługodawca udostępnia rejestrującemu się w Serwisie Użytkownikowi elektroniczną wersję Regulaminu w celu jego zapisania, przechowywania lub odtwarzania. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie snejk.pl chronione są Prawem Autorskim.

Wykorzystywanie, kopiowanie, powielanie materiałów, treści oraz obrazów bez zgody Właściciela Serwisu stanowi naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych.

4. Zasady uczestnictwa w grze internetowej, oraz niniejszy regulamin stanowią immanentną część serwisu snejk.pl i również objęte są ochroną wynikającą z zapisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r. z późn. zmianami). Każde podejrzenie naruszenia przepisów prawa będzie skutkowało natychmiastowym powiadomieniem organów ścigania i będzie karane zgodnie z polskim prawem.

§2 Zasady korzystania z serwisu snejk.pl

1. Serwis przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych dysponujących odpowiednimi urządzeniami technicznymi (komputer) i posiadających dostęp do sieci internet, przy czym zarejestrować się oraz korzystać ze wszystkich możliwości serwisu może ten Użytkownik, który dokona opłaty za dostęp do płatnej części serwisu snejk.pl

2. Zasady gry zręcznościowej dostępnej w Serwisie określone zostały w oddzielnym dokumencie i dostępne są na stronie Serwisu http://www.snejk.pl/o-co-tu-chodzi.html

3. Odpłatna część Serwisu jest dostępna po przejściu procesu rejestracyjnego przez Użytkownika oraz wykupieniu lub zdobyciu przez polecenie gry przynajmniej 1 ( jednego ) Kredytu.

Zapłaty za wykupienie Kredytu można dokonywać za pomocą karty kredytowej, przelewu zwykłego, przelewu elektronicznego oraz płatności SMS (usługa SMS Premium dostępna u wszystkich operatorów sieci komórkowych GSM).

Koszt wykupienia 1 ( jednego ) Kredytu w przypadku płatności sms wynosi 4 zł netto ( 4,92 zł brutto ).

W przypadku płatności przelewem zwykłym , kartą kredytową bądź przelewem elektronicznym koszt wykupienia 12 Kredytów wynosi 10 zł netto ( 12,30 zł brutto ) , 30 Kredytów - 20 zł netto ( 24,60 zł brutto ) , 80 Kredytów - 50 zł netto ( 61,50 zł brutto ) , 250 Kredytów - 100 zł netto ( 123 zł brutto ).

4. Po zarejestrowaniu się w Serwisie Użytkownik będzie posiadał własne konto, dzięki któremu uzyska możliwość:

a) kupna i zarządzania kredytami,
b) zarządzania danymi kontaktowymi,
c) wglądu do historii swoich gier,
d) dostępu do narzędzi ułatwiających promowanie i polecanie serwisu osobom trzecim w zamian za darmowe kredyty.

5. Użytkownik posiadający konto w Serwisie ma możliwość zdobywania dodatkowych Kredytów, poprzez promowanie serwisu wśród osób trzecich niebędących użytkownikami Serwisu. Użytkownik posiadający konto w Serwisie otrzyma dodatkowe Kredyty odpowiadające 50% ilości kredytów wykupionych przez nowego Użytkownika, jeżeli ten podczas procesu rejestracji powoła się na Użytkownika posiadającego już konto w Serwisie.

6. Codziennie każdy Użytkownik, który zdobędzie najwięcej punktów w jednej rozgrywce otrzyma jedną z nagród do wyboru, zwrot Kredytów, które wykorzystał w serwisie danego dnia, a ponadto otrzyma w prezencie 20 Kredytów. Użytkownik który wygra ma prawo do zamiany nagrody na kredyty dzięki którym można grać w snejka , zamiast nagrody można otrzymać 500 kredytów.

Użytkownik, który osiągnie drugi wynik punktowy danego dnia otrzyma zwrot 50% wykorzystanych w serwisie tego dnia kredytów oraz 10 Kredytów w prezencie. Użytkownik, który osiągnie trzeci wynik punktowy danego dnia, otrzyma zwrot 25 % wykorzystanych w serwisie tego dnia kredytów oraz 5 Kredytów w prezencie.

W razie takiej samej liczby punktów uzyskanych przez Użytkowników, o wyniku uprawniającym do uzyskania powyższych premii decyduje całkowity czas gry.

7. Usługodawca przewiduje również przyznanie „Nagrody Miesiąca” – za najlepszy wynik w danym miesiącu, informacja o „Nagrodzie Miesiąca” będzie zamieszczana i aktualizowana na stronie Serwisu snejk.pl. Sposób premiowania Użytkowników pretendujących do „Nagrody Miesiąca” jest oparty na zasadach określonych w §2 ust.6.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach premiowania Użytkowników Serwisu opisanych w §2 ust.6.

8.Wyniki pięciu Użytkowników, którzy zgromadzili największą ilość punktów w Grze są zamieszczane w Rankingu na stronie Serwisu. Zgodnie z zapisem §2 ust.6 do uzyskania premii oraz nagród za zgromadzone punkty upoważniają wyłącznie 3 pierwsze miejsca w Rankingu. Rankingi (dzienny oraz miesięczny) aktualizowane są na bieżąco.

9. W przypadku wygranej doładowania telefonu zastosowanie mają również zapisy §2 ust.6, z tym że nagroda wysyłana jest po wcześniejszym ustaleniu z Użytkownikiem na adres e-mailowy albo przekazem pocztowym w ciągu 14 dni roboczych od daty ustalenia sieci z której ma być przyznane doładowanie.

10. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana na adres podany przez Użytkownika w terminie 14 dni roboczych od dnia odebrania przez Usługodawcę informacji od Użytkownika potwierdzającej adres dostarczenia nagrody. Z przyczyn niezależnych od Usługodawcy powyższe terminy mogą ulegać zmianom.

§3 Przetwarzanie Danych Osobowych

1. Dane osobowe każdego zarejestrowanego Użytkownika są zbierane i przetwarzane w zakresie i celach niezbędnych do utworzenia konta w serwisie, a w szczególności w celu komunikacji z Użytkownikami oraz ich poprawnej weryfikacji.

2.Utworzenie konta w Serwisie, zgodnie z regulaminem jest potwierdzeniem wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez Serwis jego danych osobowych dla celów niniejszego Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

3.Na stronie Serwisu prowadzona będzie klasyfikacja Użytkowników – Ranking, gdzie zamieszczane będą pseudonimy Użytkowników („loginy”), którzy zgromadzą największą ilość punktów. Żadne dodatkowe informacje umożliwiające choćby częściową i niepełną identyfikację Użytkownika przez osoby trzecie nie będą publikowane na stronach Serwisu.

§4 Postanowienia końcowe

1.Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym terminie.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) korzystanie z wersji płatnej Serwisu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego z którego dokonana została płatność,
b) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
c) brak możliwości dostarczenia wiadomości SMS bądź jakiekolwiek problemy związane z nieprawidłowością w funkcjonowaniu sieci operatorów GSM lub internetu, na które Usługodawca nie miał wpływu bądź nie mógł ich przewidzieć lub im zapobiec.
d) użytkowanie Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
e) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu),
f) skutki powstałe w wyniku ujawnienia przez Użytkownika hasła do swojego konta osobom trzecim.

3. Użytkownik rejestrując się na Portalu przez założenie konta zobowiązany jest podać dane zgodne ze stanem faktycznym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za podawanie przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub posługiwanie się cudzymi danymi.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika który:

a) będzie korzystał z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) narazi Usługodawcę lub innych Użytkowników na szkody,
c) zakłóci bądź będzie starał się zakłócić poprawność funkcjonowania Serwisu,
d) w nazwie konta użyje wyrażenia powszechnie uznawanego za obraźliwe. Ponadto Usługodawcy przysługuje względem Użytkownika, który dopuści powyższych działań roszczenie odszkodowawcze w wysokości określonej przez Usługodawcę, zaś po stronie Użytkownika powstanie obowiązek spełnienia takiego roszczenia oraz naprawienia szkód powstałych w wyniku rzeczonych działań.

5. W przypadku usunięcia konta Użytkownika z przyczyn leżących po jego stronie, wszelkie dane oraz punkty zgromadzone przez Użytkownika w Serwisie ulegają likwidacji.

6. Użytkownik ma prawo usunąć swoje konto, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres mailowy: kontakt@snejk.pl, z życzeniem usunięcia jego konta. Konto Użytkownika po weryfikacji wiadomości elektronicznej zostanie niezwłocznie usunięte, a zgromadzone punkty przepadną.

7. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Wszelkie zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie internetowej www.snejk.pl

8. Reklamacje dotyczące Serwisu snejk.pl należy przesyłać na adres email admin@snejk.pl

9. Reklamacje Użytkowników dotyczące Serwisu będą rozpatrywane przez jego Właściciela w terminie 14 dni od daty otrzymania.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

Kontakt z Administratorem Portalu można uzyskać poprzez e-mail: kontakt@snejk.pl
Rejestracja konta jest niezbędna do gry w snejka. Załóż konto za darmo klikając tutaj.
Graj w snejka zdobywając przy tym największą liczbę punktów i walcz o konsolę PLAYSTATION 4 SLIM 1TB.
Codziennie osoba, która zdobędzie najwięcej punktów w 1 grze wygrywa nagrodę dnia do wyboru. Otrzymuje także zwrot wydanych kredytów. Na najlepszego gracza w każdym miesiącu czeka konsola SONY PLAYSTATION 4 SLIM 1TB

>> ZOBACZ NAGRODY <<